1. MATERIAALSE JA VAIMSE MAAILMA

 VÕNKESAGEDUSTE PIIRKONNAD

 

Selleks, et mõista, kes on inimene ja kuidas teaduse ja tehnika areng on ini­­mest muutnud on meil vaja täiendada oma tead­mi­si Ju­ma­la loodud süs­tee­mist, mis ei ole teaduse saavutus, vaid on antud Tae­­variigist Püha Vai­mu kau­du.

Teadlased tunnistavad, et Universumis on kõik pidevas võn­ku­mi­ses. Siis või­me kindlalt öelda ka neile, kes Jumalat ei usu, et kõik vaim­ne ja ma­te­riaalne Uni­versumis ja ka planeedil Maa on pidevas võn­kumises. Kogu vaim­se ja ma­te­­riaalse maailma ainsaks ühi­seks omaduseks on võn­ku­mi­ne. Võnkesagedus on kõige vaimse, elu­ta ja eluslooduse kvaliteedi näi­ta­ja. Mida suurem on võn­ke­sa­ge­dus (kümne astendaja, mis näitab nullide ar­vu), seda väärtuslikum on vaim­­ne ning seda kõrgem on eluta ja eluslooduse aren­gutase.

Eluta looduse võnkesageduse piirkond on 25...1012 Hz. Inimese elu­­te­ge­vus on seotud eluslooduse aineosakeste võnkesageduse ula­tu­se­ga 25...1020 Hz ja ka vaim­­se võnkesageduse alaga 25...1026 Hz. Elus­loodus ja­gu­neb kolmeks võn­ke­sa­­­geduse piirkonnaks: positiivse väl­jaga elupiirkond (6,0x109...1020 Hz), nega­tiiv­­­­­se väljaga kur­ju­se­piir­­kond (nor­maal­selt 3,0x105...5,9x1012 Hz) ja positiivse väl­­­jaga alam­­­piirkond (25...2,9x105 Hz).

Elupiirkond on elu säilitavate ja positiivsete materiaalsete võn­ku­miste piir­­kond. Siia kuuluvad positiivse väljaga inimesed, loomad, pu­­tukad, tai­med, see­ned ja mikro­organismid. Need jagunevad järg­mi­selt:

1) positiivse väljaga inimesed (6,0x109...1018 Hz);

2) positiivse väljaga, peamiselt taimtoidulised kõrgemad organismid ka­he­paik­­­­se­test imetajateni (6,0x109...1012 Hz) ja lem­mik­loomad na­gu kas­sid, koerad jt (6,0x10...1015 Hz), viimased omandavad po­sitiivse väl­ja, ku­na tunnetavad ini­mese armastavat suhtumist;

3) positiivse väljaga taimed ja ka need, mis sobivad toi­duks ini­me­se­le (6,0x109...1020 Hz) ja söödataimed (6,0x109...1015 Hz), mis so­bi­vad söö­daks ko­du­loo­madele;

4) positiivse väljaga, kõrgemate taimedega sümbioosis kasvavad see­ned, kõik po­si­tiivse väljaga mahedad söögiseened;

5) positiivse väljaga mikroorganismid, nagu seedekulgla piim­hap­pe­bak­­te­rid (6,0x109 Hz) ja juustubakterid (9,0x109 Hz), mit­me­su­gu­sed tai­me­de­le ka­su­­likud mullabakterid (6,0x109...2,0x1010 Hz), aga ka mik­ro­see­ned, nagu õlle­pärm (1010 Hz).

Kurjusepiirkond on elupiirkonda kuuluvale inimesele pidurdav jõud, nor­maal­selt 3,0x105...5,9x109 Hz. Sel­lesse piirkonda kuuluvad järg­mised negatiivse väljaga organismid:

1) kurjuse võimusesse langenud negatiivse väljaga inimesed (0...5,9x 109 Hz, s.o ebanormaalne kurjusepiirkond, mis on tekkinud inim­te­gevuse tulemusena);

2) negatiivse väljaga, enamasti loom- või segatoidulised kõrgemad or­ga­nis­­mid – kisk­jad, röövlinnud, roomajad, röövkalad jt vee­loo­mad; taim­toi­dulised sõra­lised, kes ei mäletse (nt siga) ja mä­let­se­jad, kellel ei ole sõr­gu (nt kaa­mel) (3,0x105...5,9x109 Hz);

3) suurfarmides ja suurtaludes kasvatatavad koduloomad ja -linnud, kes on ini­­me­se jaoks muutunud lihtsalt toodangu andjaks ning ei saa sellise hoo­le ja ar­mastuse osaliseks nagu endistel aegadel ta­lus; loomasööt ei ole enam loo­dus­lik; kunstlik seemendus ei ole loo­mulik ja sigitatud loom saab kar­ja­vai­mu asemel endale ne­­ga­tiiv­se kurjusevaimu; söö­da­kul­tuurid on nega­tiiv­se väl­jaga ega so­bi looma organismile; sageli peetakse loomi laudas aas­ta­ring­selt, saa­dakse negatiivse väljaga piima ja liha; linnuvabrikus on linnud kit­­sas­tes puurides, tulemuseks on ne­­ga­tiivse väljaga liha ja mu­nad, mis on inim­toiduks sobimatud, sest nen­de võnkesagedus on kur­­ju­se­piir­kon­nas ja mõ­­­jutab ka inimese võnkesagedust; nende loo­made negatiivne võn­ke­sa­ge­dus võib ulatuda ka alampiirkonna alasse ja nullini;

4) negatiivse väljaga taimed, sh looduslikud mürktaimed, toi­du­tai­me­dest ra­bar­ber, hapuoblikas; söödataimedest mesikas, kerahein, oh­tetu lus­­­te, harilik ti­mut jt, mis on loomadele söödaks so­bi­ma­tud;

5) negatiivse väljaga kahjurputukad, sh taimekahjurid, täid, kirbud, lu­tikad, prus­­sa­kad jt;

6) negatiivse väljaga söögiseened (toorelt mürgised seeneliigid, mis va­javad ku­pa­tamist), mis negatiivse välja tõttu ei sobi toiduks, sest mõjutavad inimese võn­kesagedust, mittesöödavad mürgita see­ned ja mürkseened;

7) negatiivse väljaga mikroorganismid, sh haigusi tekitavad viirused ja bak­te­rid ning surnud orgaanilist ainet lagundavad organismid, nt mitmesugused ti­gu­de liigid;

8) negatiivse väljaga ravimid – farmaatsiatööstuses valmistatud ra­vi­mid, puhtad ai­ned, nt võilillest valmistatud taraksiin, an­ti­bi­oo­ti­ku­mid (108 Hz), mis hä­vi­ta­vad nii negatiivse kui positiivse väl­ja­ga, nii kahjulikke kui ka kasulikke mik­ro­organisme.

Alampiirkonda kuuluvad positiivse väljaga alamad organismid, võn­­ke­sa­ge­du­­sega 25...2,9x105 Hz. Siia kuuluvad putukad ja taimed, kes loo­vad tingimused kõr­­gemate organismide elutegevuseks ja mit­me­suguste muude eluks vajalike süs­­teemide loomiseks. Need on:

1) positiivse väljaga mullaelanikud, kes valmistavad taimede kasvuks va­jaliku huu­­muse, nt vihmaussid;

2) positiivse väljaga tolmeldajad putukad;

3) kõrgemaid organisme abistavad alamad organismid;

4) positiivse väljaga ühiselulised putukad, nagu mesilased, herilased, si­pelgad jt;

5) positiivse väljaga, madala toiteväärtusega looduslikud ja kul­tuur­tai­med, sh ra­vim- ja maitsetaimed;

6) negatiivse väljaga toidutaimed, mille toiteväärtus ja võnkesagedus on vä­he­ne­nud sordiaretuse või inten­siiv­vil­jeluse tulemusena – need ei ole enam loo­dus­likud taimeliigid; tegelikult need kuu­lu­vad kurjusepiirkonda ehk teisiti öel­des, kurjusepiirkond on lai­e­ne­nud alampiirkonna võnkealasse.

Geneetiliselt muundatud organismide (GMO) võnkesagedus on null ja toi­teväärtus on samuti null; nende jaoks puudub elus­loo­duses koht.

Kõik Jumala poolt inimtoiduks määratud taimed on po­si­tiiv­se väljaga ja võn­ke­sa­ge­dusega 6,0x109...1020 Hz, st inimese enda võn­kesageduse piir­kon­nas. Kõik Piib­lis toodud piirangud on inimene unus­tanud ja ta sööb kõike loom­set, mis ei ole lausa mürgine. Nüüd on mõned teadlased tõestanud, et inimene on puuviljatoitlane ja Ju­mal on teada andnud, et loomakasvatuse aren­da­mi­­se tu­le­mu­se­na on loomne toit muutunud inimese jaoks kahjulikuks. Tä­na­päe­val on olu­kord halvem kui 5000 aastat tagasi, sest kunstlik see­­men­da­mi­ne on loo­muvastane ning sest koduloomade sööt ja elu­­tin­gi­mu­sed on vii­mas­­tel aastakümnetel nii oluliselt muutunud, et loomsed toi­du­ai­ned on ini­me­­sele vastunäidustatud – loomade võn­­ke­sa­ge­dus on langenud kur­­ju­se­piir­kon­da. Inimesed, kes sel­list toitu söövad, oman­davad kur­ju­se­piir­konna võn­ke­sageduse ja ne­gatiivse välja.

Negatiivse väljaga ravimeid, nt antibiootikume, mis hä­vi­ta­vad kõiki bak­­tereid, ei tohiks kasutada. Pärast an­ti­bi­oo­ti­ku­mi­ra­vi sarnaneb inimese see­­dekulgla surnuaaiaga, sest hävinenud on kõik toidu seedimiseks vaja­li­kud bakterid. Sama juhtub siis, kui ka­sutada toiduks antibiootikumidega ra­­vitud loomade liha või pii­ma, aga udarapõletikku esineb lehmadel sage­li ja seda ra­vi­tak­se antibiootikumidega. Me ei tea kunagi, millal me saame kau­­­­bandusest toidu koos lisandiga. Kahjustatud seedekulgla nor­maal­se sei­sun­di taastamiseks tuleb vähemalt kaks kuud süüa toor­­sala­tit, mis si­sal­dab piim­happebakteritega hapendatud aed­vil­ja: kapsast või kurki jm.

Nii taimsete kui ka loomsete organismide geneetiline muun­da­mine (lü­hen­­datult GMO) on Jumala poolt keelatud, see on suu­rim kuritegu Jumala loo­mingu vastu, sest nen­de geene on ri­ku­tud, toi­du­aine toiteväärtus ja sa­mu­ti võnkesagedus on neis hä­vi­tatud. Sellise toi­du tarbimise tulemuseks on vähk­kasvajad ja muud häired organismis. GMO-kaupadel on märge "GMO" vä­ga peenes kirjas, mida on raske lugeda ja ostja tavaliselt ei mär­ka.

Inimese jaoks on veel oluline vaimnepiirkond 1020...1026 Hz, sest inimene on planeedil Maa ainus materiaalne ja vaimne olend, kes võib omandada kõr­gemad vaim­sed võnkesagedused ku­ni Jeesuse võnkesageduseni (1026 Hz). Inimese loomulik toi­tu­mi­ne on tema vaimsete võimete arengu eel­du­seks. Elava toidu võn­­ke­sageduse piir on 1020 Hz, aga elava tule võn­ke­sa­ge­dus on 1024 Hz. Elava tule juures viibimine suurendab inimese võn­ke­sa­ge­­dust, aga veelgi suu­rem mõju on elaval tulel valmistatud toi­dul, mis oman­dab elava tule võn­ke­sageduse. See nõuab teatavate reeg­lite arvestamist. Inimese võnke­sage­dust aitab viia vaimsesse piir­­kon­da ka klassikaline muu­si­ka. Et jõuda võn­­ke­sageduseni 1026 Hz, on vajalik tundma õppi­da Jumala Sõ­­na, läbida vaimne uu­estisünd, saada osadus Jumalaga, Jeesuse Kris­­tu­se ja Püha Vai­muga. Kui inimesel puudub loomulik toit ja normaalne loo­­dus­­lik elukeskkond, siis ei ole tal võimalik jõuda vaimse piirkona võn­­ke­sa­ge­du­se­ni.

 

 

2. UUED MÕISTED

 

Kuna vaimse ja materiaalse maailma ühiseks omaduseks on võn­ku­­­mi­ne, siis oli vaja võtta ka­su­tu­sele uusi mõisteid. Võn­­ke­sa­ge­dus ise­­loo­mus­tab energialiike, elusorganisme, toiduaineid, toite jm. Ilm­siks on tul­nud ela­va tule eriline tähtsus inimese elus, nii soo­jus­al­li­ka­na kui toidu­val­mis­­ta­mi­sel. Toi­dutaimede, toiduainete ja toitude toi­te­väär­tus on toitumise sei­su­kohast olu­li­ne näitaja. On vaja teada toi­du­ai­nete absoluutset ja suhtelist toi­te­väärtust. Täiesti uus mõiste on ka ini­mese loomulik toit, sest senilevinud ar­va­­mus, et ini­mene peab liha söö­ma, ei pea paika, kuna inimene on oma orga­nis­mi ehituse poolest puu­­viljatoitlane. Töös­­­tuslik toit on talle võõras ja so­bi­ma­tu, põh­jus­ta­des tsi­vi­li­sat­sioonihaigusi.

Definitsioonid ja väärtushinnangud on saanud võimalikuks Looja ar­must ja hel­dusest, tema soovist õpetada inimesi Püha Vaimu kau­du.

VÕNKESAGEDUS (edaspidi "võnk") on füüsikaline suurus, mis ise­loo­mus­tab kõike vaimses ja materiaalses maailmas ning elu­ta ja elus­loo­du­ses. Võn­kesagedust tuleb meil sageli kasutada ini­me­se, toiduainete, ener­gee­ti­ka jm näh­tuste iseloomustamisel. See on pikk sõna, mis esineb sageli, selle asemel võ­ta­me ka­sutusele lühema sõ­na "võnk" (võnke) võnkesageduse tähenduses.

Materiaalse maailma võnked on madalad, vaimse maailma omad kõr­ged. Ini­mene võib võnkumisi tajuda mürana, häälena, värinana, me­haanilise vib­rat­sioo­­nina, valgusena, värvidena jne. Jumal on kõige kõr­gema võn­ke­ga (1027 Hz), ing­lid jt kõr­gemad vaimolendid on veidi ma­dalama võnkega. Inimene on nii ma­te­­ri­aal­ne kui ka vaimne olend. Te­ma võnk on elava looduse võngete piir­konnas. Kui ini­mene on läbi tei­nud vaimse uuestisünni ja on saanud ühen­du­se Jumalaga, siis või­vad tema võnked hakata suurenema ja lähenema kõr­ge­ma­te vaimsete olen­­dite omadele. Selleks, et luua eeldused tõusmiseks vaim­se maa­ilma võn­ge­te redelil, on vaja inimese vaimu ja keha toita kõi­ge­pealt ma­te­riaal­­se maa­ilma elupiirkonna ja seejärel kõr­gemate võn­getega, nagu elav tuli ja ela­val tulel val­mis­­tatud inimesele so­bi­vad taimsed toidud, mis on oman­da­nud elava tule võnke. Ini­me­se vai­mu saab toita elava tule ja klassikalise muu­sika võn­ge­te­ga. Need loovad eel­duse tema vaimu ja keha võnke suu­re­ne­­mi­seks, ju­hul kui ta palvetab, loeb Jumala Sõna ja elab Jumala tah­tes. Aga kui puu­dub usk Jumalasse, siis elaval tulel valmistatud toit ei mõjuta ini­me­se vaim­sust. Vaimsus on enam kui võnk, kuid ilma võn­keta vaimsust ei saa.

ELAVA TULE saame surnud kuivas puidus sisalduva bio­ener­gia jää­gi (40%) vabanemisest põlemisel. Bioenergia va­ba­ne­mi­sega kaasneb elava tule vaim­­­se piirkonna võnk 1024 Hz. Elava tu­le kõrge võnke soojus on ini­me­se­le soo­just andev ja sobiv elava tu­le võnkega toidu valmistamiseks. Elaval tulel tea­tavaid reeg­leid jär­­gides valmistatud toit omandab ja säilitab elava tule võn­ke ja sel­lise toidu söö­­mine suurendab inimese vaimsete kehade võn­keid, luues eeldused tema vaimsele edenemisele.

Planeet Maa energiaallikaks on Päike. Taimed kasvavad päi­ke­se­ener­gia, päi­ke­seval­guse ja -soojuse toimel ning päikeseenergia sal­ves­tub taimedes bio­ener­gia­na. Surnud kuiva taim­se materjali põ­le­ta­misel vabaneb soojuse ja val­gu­se kujul bioenergia jääk elava tu­le võnkena 1024 Hz. Miljoneid aastaid ta­gasi kas­vanud ürg­met­sa­dest ja elusloodusest on saanud fossiilkütused – need on oma bio­e­ner­gia täielikult kaotanud ja nende võnk on madal.

Inimene on õppinud kasutama taastuvaid ja taastumatuid ener­gia­al­likaid küt­teks, aga ka elektrienergia saamiseks. Elektrienergia võnk on madal. Ainult bio­energia vabanemisega kaasneb vaimse piir­konna võnk. Ener­gia­­allikaid ja -liike võib järjestada võnke alu­sel järgmiselt: kuiv puit – 1024 Hz, turvas – 107 Hz, maagaas – 107 Hz, kivisüsi – 106 Hz, elektrienergia – 106 Hz, põlev­kivi – 105 Hz, nafta – 105 Hz, mikrolaine – 104 Hz.

Kõiki neid energiaallikaid ja -liike on võimalik kasutada toi­du­val­­mis­ta­mi­sel (v.a­ mikrolaineahi), kusjuures toit säilitab oma esi­alg­se võnke. Era­ndiks on kuiv puit.

TOIDUTAIMEDE, TOIDUAINETE JA TOITUDE VÕN­KE­SA­­GE­­DUS (VÕNK) hertsides iseloomustab toidu kvaliteeti. Toi­du­­tai­me­de võnk ja toi­te­väärtus on omavahelises seoses. Sor­di­a­re­tu­sel, säili­ta­mi­sel ja töötlemisel või­vad võnke ja toiteväärtuse muu­tused olla erinevad. Võnget ei ole senini ka­su­tatud toiduainete ja toitude kvaliteedi hindamisel. Kuna võnk on kõigile näh­­tustele ühi­ne suurus, mida on võimalik intuitiivselt hinnata, siis saame väl­­­ja tuua seosed inimese toitumise, tema vaimu ja keha, aga ka te­ma vaim­se arengu vahel. Samuti võime välja selgitada iga­su­gus­te muude võn­ge­te mõ­ju inimese tervisele ja vaimsele sei­sun­di­le.

INIMESE LOOMULIK TOIT on Looja poolt inimesele ette näh­­tud öko­­loogilistest toidutaimedest ja taimsetest toiduainetest val­­mis­ta­tud elav toit ning elaval tulel teatavaid reegleid järgides val­mistatud toit, millel säi­lib bio­väli ja säilib või suureneb toi­te­väär­tus ning mis omandab elava tule võn­ke 1024 Hz. Inimese loo­mu­lik toit on sobiv or­ga­nismi elu­tege­vu­seks. See ei põh­justa häi­reid ega haigusi; tagab ini­me­sele tugeva immuun­süsteemi. Loo­mu­­lik toit loob eeldused ini­me­se vaimseks arenguks.

TOITEVÄÄRTUS on toiduaine väärtus, mille arvestamise alu­seks on ini­­mese füsioloogiliste vajaduste, st kogu organismi, sel­le elundite ja rak­ku­de elu­tegevuse vajaduste rahuldamine, aga ka vai­msete kehade va­ja­dus­te ra­hul­da­mine; samaaegselt kõigi elu­li­selt vajalike toitainete – vita­mii­ni­de, makro- ja mikroelementide ning teiste orgaaniliste ühendite sisaldus toi­duaines. See näi­tab, kui täis­väärtuslik on toiduaine inim­or­ga­nismi sei­su­kohast. Toiduaine toi­­teväärtus näitab, kuivõrd antud toi­du­ai­ne sisaldab kõi­ki toitaineid (sü­­si­ve­si­kud, valgud, rasvad, vitamiinid, or­ga­­no­mine­raa­lid jt), mis sel­lele toiduainele on loo­duslikult omased.

ABSOLUUTNE TOITEVÄÄRTUS (edaspidi atv) järjestab toi­­du­ai­­­ned nen­de toiteväärtuse järgi (protsentides). Kui on vaja eri­nevaid toi­­du­ai­neid võr­relda, siis märgitakse juurde, et tegemist on ab­soluutse toi­te­­väär­tu­se­ga. Toi­du­aine võnk ja atv on omavahel seo­tud väär­tus­hinnangud, st mida kõr­gem on toi­duaine võnk, seda suu­rem on selle atv.

Toidutaime või toiduaine võnk iseloomustab ligilähedaselt selle ab­soluutset toi­te­väär­tust (atv) toiduainete pingereas, suhteline toi­te­väär­tus (tv) näitab selle tai­me­lii­gi parima sordi tv-st. Inimtoiduks so­bi­vad sordid, mille tv on 80...100%, sest ma­da­lam tv ei taga inimese kait­sevõimet nakkuste suhtes – immuunsüsteemi kait­sevõime langeb.

Tabel 2.1.

Toidutaime või toiduaine võnke ja atv omavaheline seos

Võnk, Hz

Atv, %

Võnk, Hz

Atv, %

Võnk, Hz

Atv, %

1020

100

1013

65

106

30

1019

95

1012

60

105

25

1018

90

1011

55

104

20

1017

85

1010

50

103

15

1016

80

109

45

102

10

1015

75

108

40

10

5

1014

70

107

35

0

0

 

SUHTELINE TOITEVÄÄRTUS (edaspidi "tv") on iga toi­du­taime pa­ri­ma sordi saagi jaoks 100%, kui teda on kasvatatud loo­duspärasel vil­je­lu­sel. Iga toidutaime saagi tv oleneb tema sor­dist, kas­vu­tin­gi­mus­test, väe­ta­mi­sest, hool­damisest jm. Suhteline toi­teväärtus võimaldab võrrelda mõjusid vastava lii­gi piires. Loo­dus­pä­rasel viljelusel on kõik taime kasvuks vajalikud tingimused. Kas­va­tades näiteks teravilja sõnnikuga värskelt väetatud põllul langeb tv 30...40%-ni, kunstväetiste kasutamisel 20...30%-ni. Toiduaine tööt­le­mi­sel, säi­li­ta­mi­sel ja toiduvalmistamisel tv väheneb, v.a toidu val­mis­tamisel elaval tulel tea­ta­vaid reegleid järgides. Kui teravili (tv 100%) on jahvatatud jahuks, siis se­lles ei ole enam elu, algab va­na­ne­mine ja kolme nädala pärast on toite­väär­tu­­sest alles 50%, jah­va­ta­tud tangudel aga 80%, mida peenem on jahvatus seda kiiremini va­na­neb. Toidu valmistamisel kee­de­tak­se värs­ke­test tangudest (tv 100%) pu­der, tv lan­geb 50%-ni. Kui on kolm nä­dalat seinud tangud (tv 80%) ja keedetakse pu­der, langeb tv 30%-ni. Ini­me­se­le vajaliku toidu tv on 80...100%. Hakime sibula ja kuumutame nõrgal tulel päevalille õlis läbipaistvaks, lisame samale pudrule ja li­same ka pisut soola – saa­me toidu tv-ga 80%. Kui meil on värskelt jahvatatud tan­gudest pu­der ja hautatud elaval tulel, siis on toiteväärtus 100% ja koos sa­ma­­de lisanditega 150%. Ena­mas­ti on vaja kasutada suhtelise toi­te­väär­tuse, harvem ab­soluutse toiteväärtuse mõistet.